Resolución de inscrición de xunta directiva

Asunto: Resolución de inscrición de xunta directiva.

Con data 28 de agosto de 2018 recibiuse solicitude de inscrición da modificación da xunta directiva,
fonnr¡lada por Miguel Méndez Moreira en nome e representación da Asociación Muiñeiros do Río Tripes,
inscrita no Rexistro Provincial de Asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia, co núm. 2008/011563-
lu, e tendo en conta os seguintes FEITOS:

Primeiro. Xunto coa solicitude presentouse acta ou certificación do acordo adoptado pola asemblea xeral da
asociación de 0910212018, na que consta a identidade dos novos tituiares da xunta directiva ou órgano de
representación da entidade, e os seus respectivos cargosl coa seguinte composición:
ORGANO DE GOBERNO NOME E APELIDOS

PRESIDENTE MIGUEL MENDEZ MOREIRA
VICEPRESIDENTA CARMEN RODRIGUEZ MONTES
SECRETARIO TELMO ALFAYA PERE,Z
TESOUREIRO FRANCISCO JAVIER ALVAREZ RIVADULLA
VOGAL RICARDO DA SILVA DIZ
VOGAL EVA CAE]ROS MENDE,Z

CONSIDERAC]ÓNS LEGAIS

Primeiro. O arligo 22 da Constitución española recoñece o dereito de asociación, a Lei orgánica I12002, do
22 de marzo reguladora do dereito de asociación, recoñece e regula o ciereito de asociación e o Real decreto 94912015, do 23 de outubro, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro Nacional de Asociacións,
establece os requisitos substantivos e de carácter formal que deben cumprir este tipo de entidades para seren
inscritas.

Segundo.O Decreto 33611996, do 13 de seterrbro, da Xunta de Galicia, sobre asunción de funcións e
servizos pola Comunidade Ar,rtónoma de Galicia en materia de asociacións, e o Decreto 27611991 , do 25 de
setembro, polo que se crea o Rexistro Central de Asociacións e se regula a organización e o funcionamento
dos rexistros de asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia, determinan a competencia rexistral desta Administración en materia de asociacións.

Terceiro. En aplicación desta normativa, unha vez examinada a documentación incorporada ao expediente,
considérase que cumpre os requisitos establecidos na normativa para a súa inscrición no Rexistro de
Asociacións da Comunidade Autónoma.

Cuarto. O xefe/a Territorial de Pontevedra é competente para resolver este procedemento, en viftude do
Decreto 1412018, do 5 de xullo, polo qr"re se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia e

Consellería
de Presidencia. Adrninistracións Públicas e Xustiza.
Vistos os preceptos legais citados e demais normas de xeral aplicación, RESoLVo:
Inscribir os titulares da xunta directiva ou órgano de representación da Asociación Muiñeiros do Río Tripes
de conformidade co expresado no feito primeiro desta resolución, e depositar no Rexistro a documentación
preceptiva para os electos de publicidade previstos no afiigo 22 da Constitución. E,sta inscrición non exonera
os interesados do cumprimento da normativa vixente reguladora das actividades necesarias para o
desenvolvemento dos fins estatutarios.
Contra a presente resolución, que non esgota a vía administrativa, poderá interpoñer recurso de alzada ante o
vicepresider,te e conselleiro de Presidencia, Administracións Pilblicas e Xustiza, no prazo dun mes, de
acordo co disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro. do procedemento administrativo común das
administracións públicas (BOE, n'236 do 2 de outubro cie 20i5).
Pontevedra, 15 de outr,rbro de 201 8
A xefa territorial de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, administracións públicas e xustiza
Marta Mariño Regueiro

documento